Fiskereglerna 2021

Att fiska är ett stort intresse för många, men det finns en hel del regler man behöver känna till. Här kan du läsa om fiskeregler. Varför förser vi dig med denna informationen? Jo för att Sverigefiske vill bidra till ett bättre fiske i Sverige och ett renare land. Vi ser det som vår plikt att förser det svenska folket med den rätta fiskeinformationen.

Uppdaterad 2021-07-05

Att fiska kan vara både spännande och avkopplande, och det är en sysselsättning som fungerar att göra både själv och tillsammans med andra. Men det är inte så enkelt som man kanske tror. Man kan inte bara ta med sina fiskeredskap och ge sig av till första bästa fiskevatten och hoppas på det bästa.

Förutom att du behöver rätt redskap så finns det också en hel del fiskeregler som du måste hålla koll på. Ofta krävs fiskekort, och i vissa vatten får man inte fiska överhuvudtaget. Vilka regler gäller egentligen, vad säger fiskelagen?

När du ska fiska finns det många olika regler, och lagar att ta hänsyn till. Vilka som är relevanta för dig beror på hur och vart du fiskar, och hur du tar dig till platsen. Det handlar om rättigheter och skyldigheter när du tar dig till platsen och vistas där, och även för vattnet om du fiskar från en båt.

Generellt kan man säga att det handlar om att visa hänsyn till sin omgivning – djur, natur, andra människor och inte minst markägare. För platsen du fiskar på så gäller allemansrätten – du har alltså rätt att vistas på platsen, förutsatt att du inte förstör något eller skräpar ned.

Du har även rätt att slå upp ett tält om du vill övernatta på platsen, men om ni är många som ska övernatta eller om ni vill stanna flera nätter så bör ni be markägaren om lov. Om du använder båt när du fiskar så måste du hålla koll på vilka föreskrifter och regler som gäller för just det vattnet du färdas på.

Det mest grundläggande när det gäller fiskeregler är kanske vart och hur du får fiska: Du får fiska längst Sveriges kuster och i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Du får fiska med handredskap – alltså lina, spö och krok. Detta gäller både svenska och utländska medborgare.

Om du vill fiska någon annanstans så måste du först kolla upp om det är tillåtet att fiska där, och söka tillstånd av fiskerättsinnehavaren.

Fiskelagen

Fiskelagen innefattar grundläggande bestämmelser om rätten att fiska. Här skiljer man på allmänt vatten, enskilt vatten och enskilt frivatten när det gäller vart man får fiska. Allmänt vatten är det som finns utmed kusterna samt de stora sjöarna – Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön och Mälaren. Den sistnämnda har dock en särställning, eftersom staten har betalat fiskerättsägarna för att allmänheten ska få fiska med rörliga redskap.

Enligt fiskelagen har varje svensk medborgare rätt att fiska i allmänna vatten. Om du fiskar med rörliga redskap får du endast använda nät, långrev, ryssja, bur, håv och handredskap. Om du använder nät, långrev, ryssja eller bur så får du använda max sex stycken redskap samtidigt. Utöver det får du, vid hummerfiske, använda högst fjorton burar/hummertinor. En långrev får vara försedd med som mest 100 krokar, och den sammanlagda längden på näten får vara max 180 meter.

Det här är en del av det som finns med i fiskelagen. Det kan dock vara bra att gå igenom hela fiskelagen för att ha koll på vad som gäller. Tänk också på att lagar och regler kan variera beroende på vart och hur du fiskar, så kolla alltid upp vad som gäller där du har tänkt att fiska.

Allmänna regler om fiske

När det gäller fiskeregler så kan dessa gälla för en viss typ av redskap, eller variera beroende på redskap. Här finns fast redskap, rörliga redskap och handredskap. Fast redskap innefattar fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om det är fastsatt i botten eller stranden och ska stå kvar i mer än två dygn.

Ett rörligt redskap är alla andra typer av fiskeredskap, som inte är fast redskap. Handredskap är en form av rörligt redskap och innefattar spö, pilk och liknande redskap som består av en lina och högst tio krokar.

De allmänna reglerna om fiske är:

  • Du ska visa hänsyn till andra som vistas i området. Du ska fiska på ett sådant sätt att andra som fiskar inte hindras i onödan. Om flera vill fiska på samma ställe och det inte är möjligt, då ska den som kom dit först få börja att fiska. Du ska använda dina redskap på ett sådant sätt att de inte trasslar ihop med, eller skadar, andras redskap. När du har fiskat klart
  • Du får använda andras strand och vattenområde tillfälligt för att dra upp eller göra fast båt och/eller redskap, om det är nödvändigt för fisket och om du kan göra det på ett sådant sätt att det inte innebär olägenheter för den som äger stranden.
  • För utländska medborgare gäller samma rätt att fiska med handredskap som för svenska medborgare. När det gäller övriga redskap så gäller samma regler som för svenska medborgare om den utländska medborgaren är stadigvarande bosatt i landet.
  • Det ska finnas en fiskådra i det djupaste vattnet av varje gren av ett vattendrag eller sund, där fisken vandrar. Denna fiskådra utgör en sjättedel av vattnets bredd, vid det vanligaste förekommande låga vattenståndet. Vid inloppet och mynningen av vattendraget, och vid ett sunds ändpunkter, sträcker sig fiskådran med samma bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet. Detta gör att man inte kan lägga nät i vattendragets mynningsområde eller tvärs över vattendraget.

Fritidsfiske

För att stärka och skydda fiskbestånden så tas det fram regler för fiske i Sveriges fem stora sjöar, i hav och i en del tillrinnande vattendrag. Reglerna varierar mellan olika områden, och därför är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller där du ska fiska. Detta bör du göra innan du beger dig dit och börjar fiska, för att vara säker på att inte bryta någon regel.

Till dessa regler hör till exempel minimimått, fredningstider och fredningsområden. Även märkning och utmärkning av fiskeredskap, maskstorlekar vid nätfiske och en hel del annat finns med i reglerna för fritidsfiske.

Som sagt kan reglerna variera mellan olika fiskevatten, så ta alltid reda på vad som gäller i ditt län eller i det länet du har tänkt fiska.

Fredningsområden

Det finns något som kallas fredningsområden, som inrättas för att skydda vissa arter under lek och lekvandring. Där är det endast tillåtet att använda sådana redskap som inte fångar in den art som ska skyddas.

Det är viktigt att hålla koll på dessa områden, eftersom områden kan tillkomma och reglerna för dessa kan variera. Ibland är det till exempel helt förbjudet att fiska där under vissa perioder, och ibland är det tillåtet att fiska med vissa redskap – men aldrig tillåtet att använda andra redskap. Reglerna varierar helt enkelt en hel del.

Får man fiska i naturreservat?

Ibland är det tillåtet att fiska vid ett naturreservat, och ibland inte. Dels så finns det naturreservat som helt har fiskeförbud, medan andra inte har något fiskeförbud. Det kan även vara så att ett naturreservat har tillträdesförbud, för att skydda fågelarter i området till exempel. Då tillträdesförbudet ofta främst omfattar vattnet så är det alltså inte tillåtet att fiska där under den perioden. Vad som gäller kan alltså variera, och det ska finnas information om detta vid varje naturreservat.

Får man fiska utan fiskekort?

Ja, i allmänna fiskevatten är det tillåtet att fiska – till exempel i de fem stora sjöarna i Sverige. För att fiska i enskilt vatten krävs däremot fiskekort. Det finns dock alltid undantag och vad som gäller är inte alltid helt tydligt, därför är det viktigt att kolla upp detta innan man ska fiska. Om det krävs fiskekort så måste du lösa ett sådant innan du börjar fiska. Fiskerätten gäller för handredskap, och för fiske med till exempel nät gäller ofta andra regler.

Får man fiska i havet?

Ja, man får fiska i havet. Vad som gäller varierar dock mellan olika platser. Längst hela Sveriges kuststräcka gäller fritt handredskapsfiske. I till exempel Östersjön får man fiska, men olika regler gäller inom olika områden – och under olika perioder. Det korta svaret är alltså ja – man får fiska i havet. Men exakt vad som gäller, vart man får fiska, hur man får fiska och när man får fiska varierar en hel del. Kolla alltid upp vad som gäller där du vill fiska.

Får man fiska i alla sjöar?

I Sveriges fem stora sjöar får du fiska, eftersom dessa räknas som allmänna fiskevatten. För att fiska i övriga sjöar krävs tillstånd – till exempel genom fiskekort, där det finns. Om det inte finns fiskekort att köpa behöver du alltså få tillstånd av den som äger fiskerätten i vattnet för att få fiska där. Här varierar det alltså mycket mellan olika platser, men det är inte tillåtet att utan tillstånd fiska i andra sjöar än de fem som omfattas av den allmänna fiskerätten.

Får man fiska med nät?

Det här är en väldigt svår fråga att svara på, eftersom det varierar mellan olika platser och olika regler gäller. Det korta svaret är dock ja, många gånger är det tillåtet. Om du nyttjar den allmänna fiskerätten så är det dock vanligt att du endast får fiska med handredskap. Men här kan det variera mellan olika platser, olika perioder och så vidare – och beroende på om du fiskar i allmänna fiskevatten eller i enskilda fiskevatten.

Får man fiska med längst kusterna?

Ja, spö och andra handredskap är tillåtet att använda när du fiskar i allmänna fiskevatten – det vill säga i Sveriges fem största sjöar, och längst kusterna. Många gånger är det just handredskap som är det som är tillåtet, och till dessa hör alltså spö. Det är alltså tillåtet att fiska med spö såväl längst kusterna som i Sveriges fem största sjöar – Mälaren, Hjälmaren, Vänern, Vättern och Storsjön